METOD

Läs om rekryteringsprocessens olika steg. Vi kan ta hand om hela processen eller delar av den.

KRAVPROFIL

Tillsammans med en rekryteringskonsult upprättar du en kravprofil och en tidplan för uppdraget. Arbetet börjar med en analys av företagets kultur, verksamhet, arbetsuppgifterna, förväntningar och viktiga personliga egenskaper för tjänsten. Lämpliga uppgiftslämnare är anställande chef, blivande medarbetare och HR-personal. På det viset får vi en kravprofil anpassad till ditt företags behov. Kravprofilen är av central betydelse för rekryteringen och fungerar också som underlag för information till sökande.

KANDIDATSÖKNING

Utifrån kravprofilen annonserar och söker vi efter kandidater åt dig. Det kan ske via internetsajter, tidningsannonser men också via Testhusets egen kandidatbank och nätverk. Search kan användas om du som kund önskar detta. Har du egna kandidater vill vi att du överlämnar dem till oss så behandlas de på samma sätt som övriga. Vi tar hand om all administration och samtliga kontakter med kandidaterna.

URVAL

Det första urvalet utgår från formell kompetens. Vi beaktar CV:n och gör korta telefonintervjuer. De sökande rangordnas i tre kategorier utifrån tre till fem urvalskriterier. Därefter genomföres intervjuer med utvalda kandidater. Här kartlägger vi ytterligare kandidatens intresse för tjänsten, kunskap, arbetslivserfarenhet, personliga egenskaper, familj och fritid. Här är det viktigt att kandidaten får en positiv bild av din verksamhet och av tjänsten. Det kan också bli aktuellt med kapacitets- och begåvningstester redan på det här stadiet.

FÖRDJUPAD KANDIDATBEDÖMNING

När det återstår ett antal slutkandidater genomför vi en fördjupad personbedömning. Här använder vi oss av våra tester om dessa inte genomförts tidigare. Här fångar vi även upp frågeställningar inför referenstagning.

KANDIDATPRESENTATION FÖR KUND

Nu får du som kund en presentation av de kandidater som passar bäst in på kravprofilen. Presentationen innehåller CV, testresultat och beskrivning av intryck från intervjuerna.

INTERVJU HOS KUND

Utifrån de presenterade kandidaterna är det du som väljer vilka du vill träffa personligen. Testhuset sköter samordningen mellan dig och kandidaterna. Du bör helst göra intervjuerna själv och så nära efter presentationen som möjligt.

REFERENSTAGNING

Vi genomför minst tre referenssamtal för varje slutkandidat.

ANSTÄLLNING

Som vår kund är det du som avgör vilken av slutkandidaterna du vill ta vidare till en anställning. Det samma gäller förhandlingen om anställningsvillkoren. Testhuset meddelar omgående de kandidater sominte är aktuella att tjänsten är tillsatt.

UPPFÖLJNING

Testhuset genomför en uppföljning två månader efter det att kandidaten påbörjat sin anställning hos dig. Ytterligare uppföljning sker efter 6 månader.

ETISKA RIKTLINJER

Hänsyn tas till jämställdhetslagen samt samtliga diskrimineringslagar i rekryteringsprocessen. Detsamma gäller rekommendationer från JämO, HomO, DO och Handikappombudsmannen.

GARANTI

Testhuset har en nöjd-kund-garanti: Om anställningen av kandidaten avbryts inom tre månader och orsaken kan hänföras till brister i vår bedömning, görs hela rekryteringsprocessen om utan extra kostnad. Garantin gäller ej vid förändringar såsom omorganisation, fusion eller liknande hos uppdragsgivaren.

VÅRA TESTER

Testhuset använder sig av två tester – Personprofilanalys samt Kapacitetstest. Första testet ger en inblick i hur människor uppträder på jobbet och besvarar frågor som; vilka är deras starka sidor och begränsningar, är de självstartande, hur kommunicerar de och vad som motiverar dem. För att ge en fullständig bild av personen använder vi oss dessutom av ett kapacitetstest. Testet mäter 5 delområden: 1. Uppfattningsförmåga, 2. Slutledningsförmåga, 3. Siffertal, snabbhet, noggrannhet, 4. Arbetsminne, 5. Orienteringsförmåga. Detta ger svar på frågor som; kan personen tänka i farten, klarar han/hon befattningens intellektuella krav, är personen en problemlösare och kan personen vara en kommande stjärna?