Led med färger för att lyckas med lagutveckling

Med hjälp av en DISC-analys kan du se en persons egenskaper och förstå hur denne agerar i olika situationer. Genom att synliggöra varje persons starka egenskaper skapar du som ledare möjligheter att använda dessa styrkor på bästa sätt för att nå det gemensamma målet inom organisationen. En ökad kunskap om varje teammedlem fördjupar också lagandan, förebygger konflikter och skapar ökad förståelse och respekt för varandra.

Kommunicera med färger för att alla i laget ska dra åt samma håll

Alla tar till sig information och vill kommunicera på olika sätt. Du som ledare kan lära dig vilken kommunikationsstil som fungerar bäst för respektive medarbetare med hjälp av en DISC-analys. Den ger dig värdefull kunskap om vilken beteendestil var och en har.

Sälj med färger för att nå framgång

DISC-analysen är användbar i all kommunikation, både internt och externt. Med kunskap om olika beteendestilar kan du också förstå dina kunder bättre och därigenom lyckas bättre med din försäljning.