Personlighetstest och analys - Våra verktyg

Vi på Testhuset hjälper dig och ditt företag med personlighetstester, kapacitetstester och analyser vid rekrytering och utveckling.

Vår personbedömning ger djupa och säkra analyser, läs mer om just personbedömning här.

Välj rätt med hjälp av tester

Med hjälp av våra personlighetstester, kapacitetstester och analysverktyg kan vi på Testhuset hjälpa dig att välja rätt kandidat när du rekryterar. Vi använder oss av effektiva och säkra personlighetstester som ger djupgående analyser av en specifik person eller grupp.

Tester ger bra stöd i ledarskapet

Genom personlighetstester får vi kunskap om en människas grundläggande beteende och vad som motiverar varje enskild person i arbetet. Det ger också ökad förståelse för vilka möjligheter som finns i hens personlighet.

Du som har en ledande roll får på det viset verktyg i att coacha och utveckla dina medarbetare. Det gör att våra personlighetstester också är ett kraftfullt stöd i det dagliga ledarskapet och utvecklingen av din organisation.

Personprofilanalyser

Personprofilanalyser tittar på egenskaper och beteenden.

MPA - Beteende och egenskaper

Master Person Analys (MPA) är ett personlighetstest som tar fram en persons styrkor.

Analysen mäter nio grundläggande egenskaper relaterade till arbetsbeteendet med utgångspunkt i tre områden; personlig drivkraft, sociala faktorer och arbetsstil.

Frågorna i testet är upplagda så att testpersonen tvingas prioritera sina svar i vilka påståenden som passar bäst respektive sämst in på hen. Resultatet presenteras i en återkopplingsrapport som beskriver testpersonens personprofil och dom nio grundläggande egenskaperna.

MPA är utvecklat av psykologer och validerat enligt internationella standarder.

Testet är webbaserat och tar ca 20 minuter att genomföra.

Testet är framtaget av Master Management.

MPA använder vi i alla våra rekryteringsprocesser i ett första urval inför intervju nummer ett. Testresultatet är ett bra samtalsverktyg under den första intervjun för att diskutera styrkor och egenskaper hos testpersonen samt är enkel och lättförståelig för såväl testperson som kund.

UPP Personlighetstest - Beteende och egenskaper

UPP (Understanding Personal Potential) Personlighetstest mäter viktiga dimensioner i arbetslivet samt variabler som har med ”dagsformen” att göra. Utifrån ”The Big 5” fokuserar UPP på ytterligare 15 viktiga egenskaper kopplat till kompetens i arbetslivet. UPP mäter även anpassning till den aktuella arbetssituationen och kan därför vara till stor nytta i en medarbetarundersökning.

Testet är webbaserat och tar ca 60 minuter att genomföra.

Testet är framtaget av Psykologisk metod och certifierat av DNV-GL.

UPP Personlighetstest använder vi främst i rekryteringssammanhang, oftast vid chefsrekryteringar, i kombination med MPA. Detta för att resultatet utöver generella egenskaper även tar upp egenskaper som är betydande hos en ledare och chef.  

EASI - Beteende och motivation

EASI är ett normativt test som beskriver individers beteende och motivation i arbete. Testet kan göras på individ- och gruppnivå och är ett bra verktyg för att kartlägga ett team eller en organisation i förändringsresor.

Med EASI kan ni öka motivationen hos era medarbetare genom att de bättre förstår sina utvecklingsområden, vad som motiverar dem och hur de kan fortsätta utvecklas. Ni får möjlighet att identifiera framgångsrika kommunikationsstilar så att gruppen fungerar bättre. EASI kan helt enkelt göra det både enklare och roligare att jobba i er organisation.

Tester är webbaserat och tar ca 20 minuter att genomföra.

Testet är framtaget av Master Management.

EASI använder vi i team- och grupputveckling då resultatet ökar förståelse för individers beteende och motivation samt hur olika individer samverkar med varandra. Det är ett enkelt men otroligt effektivt verktyg i utvecklingsprocesser.

OPQ - Beteende och relation

OPQ (Occupational Personality Questionnaire) beskriver personlighetsegenskaper utifrån relationer, tankesätt och emotioner. Personligheten i OPQ definieras som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig.

OPQ grundar sig på den psykosometriska skolan (professor Hans Eysenick 1916-97) där man ser personligheten som en kombination av egenskaper snarare än indelad i olika personlighetstyper.

Tester är webbaserat och tar ca 40 minuter att genomföra.

Testet är framtaget av SHL och certifierat av DNV-GL.

OPQ använder vi främst i rekryteringssammanhang där vi vill ha en djupare analys med fler dimensioner. Det är en mer tidskrävande analys men med ett mer omfattande resultat.

TEIQ - Emotionell intelligens

TEIQ är ett test som mäter emotionell intelligens. Av resultatet får du fakta som förklarar både ditt eget och andras beteende. Testet mäter emotionell intelligens utifrån ett normperspektiv inom följande fyra kategorier; välbefinnande, självkontroll, känslomässighet och sällskaplighet.

Testet är webbaserat och tar ca 30 minuter att genomföra.

Testet är framtaget av Thomas International.

TEIQ använder vi främst vid chefsrekryteringar i kombination med någon av våra andra personlighetstester. Resultatet ger ett bra underlag för att prata om emotionell intelligens och hur testpersonen reagerar på och hanterar känslor.

PPA - Beteende och motivation

PPA är en personprofilanalys som kartlägger styrkor, motivationsfaktorer och kommunikationsstil.

PPA är en självskattningsanalys, där testpersonen själv väljer de ord som bäst och sämst beskriver hen. Genom att kartlägga dessa val vetenskapligt får vi en inblick i hur personen i fråga kommer att agera i en viss befattning och på en arbetsplats.

Analysen är granskad både av Brittish Psychological Society (BPS) och Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP)

Analysen är webbaserat och tar ca 8 minuter att genomföra.

Analysen är framtaget av Thomas International.

PPA används främst i rekryteringsprocesser för att ta reda på en kandidats egenskaper för att lättare se om kandidaten kommer att prestera och trivas i en aktuell tjänst.

BPA - Befattningsprofilanalys

Det första steget i en rekrytering består av att göra en analys av de krav som sätts på den tjänst som ska rekryteras. Utöver erfarenheter och kompetens är det viktigt att veta vilka egenskaper som behövs för att klara arbetet på ett bra sätt.

I detta första steg är en befattningsprofilanalys (BPA) är ett bra hjälpmedel. BPA visar på ett strukturerat sätt vilka egenskaper som är viktiga i den aktuella tjänsten, vilket gör det mycket enklare att välja rätt person i slutändan.

Analysen är webbaserad och framtagen av Thomas International.

BPA är ett verktyg som vi använder när vi ska fastställa kravprofilen för en tjänst som ska tillsättas. Verktyget gör dialogen med kund enkelt så att alla är överens om vilka personliga egenskaper som krävs och önskas för tjänsten.

Kapacitestester

Kapacitestester tittar på problemlösningsförmåga, slutledningsförmåga och potentiell kapacitet.

ACE - Komplex problemlösning

ACE är ett kapacitetsmätande test som mäter logiskt tänkande – dvs. förmågan att identifiera mönster, se samband och dra slutsatser.

ACE är ett adaptivt test som mäter en persons maximala kognitiva kapacitet. Frågorna anpassas utifrån hur personen svarar, för varje rätt svar får personen en svårare fråga. Tre kognitiva förmågor finns i ACE; numerisk, spatial och verbal.

Testet är webbaserat och tar 75 minuter att genomföra.

Testet är framtaget av Master Management.

ACE använder vi i alla våra rekryteringsprocesser i ett första urval för att enkelt se kandidaternas problemlösningsförmåga. Resultatet ger en indikation på hur kandidaten kommer att ta sig ann den nya tjänsten och hur lång inlärningsperiod vi behöver räkna med.

TST - Selektering och träning

Test för selektering och träning (TST) är ett kapacitetstest som mäter begåvning och hur snabbt en person lär sig nya saker inom fem delområden:

  • Uppfattningsförmåga
  • Slutledningsförmåga
  • Siffertal, snabbhet och noggrannhet
  • Arbetsminne
  • Orienteringsförmåga

TST ger ett mått på hur snabbt och korrekt en person kan bearbeta information, ta till sig ny kunskap, nya arbetsmetoder och strukturer.

Testet görs på plats med papper och penna och tar ca 40 minuter att genomföra.

Testet är framtaget av Thomas International.

TST använder vi i rekryteringsprocesser där inlärningsförmåga och stresshantering hos kandidaterna är av stor vikt för den aktuella tjänsten. Av resultatet går det att förespå hur en kandidat kommer att hantera stora hastiga förändringar samt hur utvecklingspotentialen ser ut på sikt. Att använda TST i kombination med ACE ger oss möjlighet att få en inblick i hur kandidater kommer att prestera, inte bara idag utan även imorgon.

UPP Problemsolving - Kapacitetstest

Det finns tre olika typer av UPP Begåvningstester; verbal, logisk-spatial och numerisk förmåga. Dessa deltest ger sammantaget en bra samlad bild av en persons generella begåvning.

Testet är webbaserat och tar ca 20 minuter att göra.

Testet är framtaget av Psykologisk metod och certifierat av DNV-GL.

UPP Problemsolving – Kapacitetstest använder vi i rekryteringssammanhang där vi vill få en indikation på hur en kandidats kapacitet ser ut för att få en bild av hur personen kan möta framtidens problemlösning.

Team- och ledarskapsanalyser

Team- och ledarskapsanalyser används vid exempelvis teamutveckling, ledningsgruppsarbete och ledarskapsutveckling.

TAS - Teamanalys

TAS är en teamanalys som identifierar vilka roller som är optimala för att ett team ska klara av sitt uppdrag på bästa sätt.

Först genomförs en analys av teamet för att se vilka egenskaper som redan finns hos de olika individerna och vad ni behöver komplettera med. Efter det genomför vi en så kallad GAP-analys, som innebär att vi jämför er aktuella prestation med er potentiella prestation. Då kan vi identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala fördelningen och integreringen av insatser. På så vis ser vi inom vilka områden det finns möjligheter till förbättring.

Analysen ger även kunskap om vilken typ av ledare som passar teamet bäst.

Analysen görs som en gruppaktivitet.

Analysen är webbaserad och tar ca 60 minuter att genomföra.

Analysen är framtagen av Thomas International.

TAS använder vi vid styrelsearbete, ledningsgruppsarbete och grupputveckling. Det är ett enkelt verktyg för att göra alla medlemmar medvetna om gruppens mål och behov.

360° feedback

360° feedback är ett tydligt och effektivt analysverktyg för återkoppling på ledarskap och medarbetarskap. Med hjälp av 360° feedback kan chefer och ledare få direkt återkoppling på sitt ledarskap utifrån sina uppgifter och organisationen de verkar inom. Den ger en analys och svar på krav och förväntningar från den utvärderades närmaste omgivning.

Analysen kan även användas för att få feedback som medarbetare från chef och kollegor som en del i den personliga utvecklingen.

Resultatet av 360° feedback presenteras i en lättläst rapport med personlig utvecklingsplan.

Analysen är webbaserad och framtagen av Thomas International.

360° feedback använder vi vid grupp- och individutveckling för att öka medvetenheten kring våra beteenden.

EASI - Beteende och motivation

EASI är ett test som beskriver individers beteende och motivation i arbete. Testet kan göras på individ- och gruppnivå och är ett bra verktyg för att kartlägga ett team eller en organisation i förändringsresor.

Med EASI kan ni öka motivationen hos era medarbetare genom att de bättre förstår sina utvecklingsområden, vad som motiverar dem och hur de kan fortsätta utvecklas. Ni får möjlighet att identifiera framgångsrika kommunikationsstilar så att gruppen fungerar bättre. EASI kan helt enkelt göra det både enklare och roligare att jobba i er organisation.

Tester är webbaserat och tar ca 20 minuter att genomföra.

Testet är framtaget av Master Management.

EASI använder vi i team- och grupputveckling då resultatet ökar förståelse för individers beteende och motivation samt hur olika individer samverkar med varandra. Det är ett enkelt men otroligt effektivt verktyg i utvecklingsprocesser.

Vill du veta mer om våra verktyg?