Personlighetstester, kapacitetstester och analyser vid rekrytering och omställning

Välj rätt med hjälp av tester

Med hjälp av våra personlighetstester, kapacitetstester och analysverktyg kan vi på Testhuset hjälpa dig att välja rätt kandidat när du rekryterar. Vi använder oss av effektiva och säkra personlighetstester som ger djupgående analyser av en specifik person eller grupp.

Tester ger bra stöd i ledarskapet

Genom personlighetstester får vi kunskap om en människas grundläggande beteende och vad som motiverar varje enskild person i arbetet. Det ger också ökad förståelse för vilka möjligheter som finns i hens personlighet.

Du som har en ledande roll får på det viset verktyg i att coacha och utveckla dina medarbetare. Det gör att våra personlighetstester också är ett kraftfullt stöd i det dagliga ledarskapet och utvecklingen av din organisation.

Beteendestilsanalys - DISC

DISC-analysen är ett personlighetstest som som beskriver beteende med hjälp av färger

Forskning visar att personliga egenskaper kan delas in i fyra beteendemässiga stilar. DISC är en akronym som beskrivs i färger och står för:

• Röd (D) Dominant – har egenskaper som målinriktad, viljestark och beslutsam
• Gul (I) Inflytelserik – har egenskaper som utåtriktad, social och påverkande.
• Grön (S) Stabil – har egenskaper som lugn, lojal och omtänksam.
• Blå (C) Konformitet – har egenskaper som noggrann, ifrågasättande och analytisk.

Varje färg representerar en kommunikationsstil. Alla människor har lite av alla fyra färger, men en till tre av färgerna är mer framträdande.

Fördelar med DISC-analys
En DISC-analys ger dig många fördelar som hjälper dig som ledare och din grupp att utvecklas. Genom att göra DISC-analysen får du stöd i att leda, kommunicera och sälja.

Resonemang och lärande - ACE

ACE är ett test som bedömer en persons sätt att resonera och lära in

Med ACE-testet (Adjustable Competence Evalutation) kan du snabbt bedöma hur en person resonerar och lär in i både nya situationer och genom formell utbildning.

Testet är framtaget av Master Management.

Profilanalys - MPA

MPA-testet mäter egenskaper utifrån personlig drivkraft, sociala faktorer och arbetsstil

Master Person Analys (MPA) är en personprofilanalys som mäter nio generella egenskaper med utgångspunkt i tre områden; personlig drivkraft, sociala faktorer och arbetsstil. Testet är framtaget av Master Management.

Emotionell intelligens - TEIQ

Mätning av emotionell intelligens

Genom testverktyget TEIQ får du fakta som förklarar både ditt eget och andras beteende. Testet mäter emotionell intelligens utifrån ett normperspektiv och ger dig ytterligare en pusselbit i viktiga rekryteringar.

Analys av behov av egenskaper - BPA

En befattningsanalys (BPA) visa vilka egenskaper som är viktiga i den aktuella tjänsten

Det första steget i en rekrytering består av att göra en analys av era behov. Utöver erfarenheter och kompetens är det viktigt att veta vilka egenskaper som behövs för att klara arbetet på ett bra sätt.

Här är en befattningsprofilanalys (BPA) är ett bra hjälpmedel. Den visar på ett strukturerat sätt vilka egenskaper som är viktiga i den aktuella tjänsten, vilket gör det mycket enklare att välja rätt person. Den tid du lägger ned på att fram ett bra underlag i början av rekryteringen, har du igen många gånger om i slutet av processen.

Personprofilanalys - PPA

En personprofilanalys kartlägger styrkor, motivationsfaktorer och kommunikationsstil

Med hjälp av en personprofilanalys (PPA) kan du kartlägga en individs styrkor, motivationsfaktorer och kommunikationsstil. Personprofilanalysen är en självskattningsanalys, där personen som analyseras själv väljer de ord som bäst och sämst beskriver hen. Genom att kartlägga dessa val vetenskapligt får vi en inblick i hur personen i fråga kommer att agera i en viss befattning och på en arbetsplats.

Personprofilanalysen tar åtta minuter att genomföra och den är helt webbaserad. SLG Thomas International är vår leverantör. Testet Personprofilanalys är granskat både av Brittish Psychological Society (BPS) och Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP).

Test för selektering och träning - TST

TST mäter begåvning och inlärning

Test för selektering och träning (TST) är ett anlagstest som mäter begåvning och hur snabbt en person lär sig nya saker inom fem delområden:

• Uppfattningsförmåga
• Slutledningsförmåga
• Siffertal, snabbhet och noggrannhet
• Närminne
• Orienteringsförmåga

Testet för selektering och träning är framtaget på uppdrag av den engelska regeringen. Plymouth University la ner 15 års forskning innan testet var klart. Enligt vår erfarenhet finns i dag inget test på marknaden som kommer i närheten när det gäller vetenskaplig grund.

Till skillnad från andra anlagstest har TST konstruerats utifrån arbetslivets krav. Med hjälp av ett test för selektering och träning får du en indikation på hur väl individen är lämplig för vissa arbetsuppgifter och förmågan att utvecklas och lära sig snabbt.

Teamanalys - TAS

En teamanalys identifierar vilka roller som är optimala för en arbetsgrupp

Team Analys System (TAS) är ett verktyg som bidrar till att få gruppen på banan snabbt och smidigt. Teamanalysen identifierar de olika roller som är optimala för att teamet ska klara av sina uppdrag.

Först gör vi en analys av teamet för att se vilka egenskaper som redan finns hos de olika individerna och vad ni behöver komplettera med. Efter det genomför vi en så kallad GAP-analys, som innebär att vi jämför er aktuella prestation med er potentiella prestation. Då kan vi identifiera gapet mellan den nuvarande och den optimala fördelningen och integreringen av insatser. På så vis ser vi inom vilka områden det finns möjligheter till förbättring.

Analysen ger även kunskap om vilken typ av ledare som passar teamet bäst.

Återkoppling på ledarskap - 360° feedback

A360° feedback ger möjlighet att utveckla sitt ledarskap

360° feedback är ett tydligt och effektivt analysverktyg för återkoppling på ledarskap. Med hjälp av det kan chefer och ledare få direkt återkoppling på sitt ledarskap utifrån sina uppgifter och organisationen de verkar inom. Den ger en analys och svar på krav och förväntningar från den utvärderades närmaste omgivning inom nio kompetensområden: Vilka är dessa kompetensområden?

Resultatet av 360° feedback presenteras i en lättläst rapport med personlig utvecklingsplan.

Personlighetsformulär - OPQ

Personlighetstestet OPQ beskriver personlighetsegenskaper utifrån relationer, tankesätt och emotioner

Occupational Personality Questionnaire (QPQ) är en ”familj” med personlighetsformulär som är användbara inom olika områden. Personligheten i OPQ definieras som en persons typiska eller föredragna sätt att bete sig, tänka och känna sig.

OPQ grundar sig på den psykosometriska skolan (professor Hans Eysenick 1916-97).

Inom den psykosymetriska skolan ser man personligheten som en kombination av egenskaper snarare än indelad i olika personlighetstyper.

OPQ32 är det mest omfattande av SHL:s personlighetsformulär och beskriver 32 personlighetsegenskaper som är indelade i tre huvudområden; relationer, tankesätt och emotioner.

OPQ32 lanserades i England år 1999 och utvecklades i Sverige under år 2000 med lansering i januari 2001.  

Beteende och motivation - EASI

EASI mäter beteende och motivation och är ett stöd när du vill få ut det bästa av ditt lag

För att förbättra sina utvecklingsprogram behöver företag och organisationer veta vad som motiverar medarbetarna och identifiera potentiella talanger. Det behövs även en metod för att förbättra kommunikationen.

EASI används runt om i världen framgångsrikt för coaching, teamutveckling, konfliktlösning, kommunikationsträning, utvecklingssamtal och ledarutvecklingsprogram.

Behöver du hjälp med rekryteringen?